Müügitingimused

REISIJAVEOTEENUSE MÜÜGITINGIMUSED

Käesolevaid reisijaveoteenuse müügitingimusi (edaspidi Müügitingimused) kohaldatakse kõigile AS Hansabuss poolt osutatavatele tellimusveoteenustele. Müügitingimused on AS Hansabussi ja Tellija vahel sõlmitava reisijaveolepingu lahutamatuks osaks. Kui käesolevates Müügitingimustes ei ole sätestatud teisiti, kasutatakse siin mõisteid AS-i Hansabuss (edaspidi Hansabuss) veebilehel www.hansabuss.ee avaldatud bussi kasutamise tingimustes (edaspidi Kasutamise Tingimused) sätestatud tähenduses.

1. REISIJAVEOTEENUSE TELLIMINE

1.1. Reisijaveoteenuse tellimiseks esitab Tellija Hansabussile hinnapäringu, täites ja saates Hansabussi veebilehelt vastava vormi või saates Hansabussile e-kirja või faksi.
1.2. Hansabuss saadab Tellija hinnapäringule vastuse (sh hinnapakkumise) hinnapäringus näidatud e-posti aadressile või faksinumbrile või suhtleb muul poolte vahel kokkulepitud kontaktandmetel.
1.3. Kui Tellija soovib Hansabussi vastuses toodud tingimustel reisijaveoteenust tellida, esitab ta Hansabussile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja p-s 2 sätestatud nõuetele vastava Tellimuse vastavalt Hansabussi hinnapakkumisele. Tellimuse esitamisel teatab Tellija Hansabussile Vastutava reisija nime ja kontaktandmed.
1.4. Kui Hansabussil on võimalik Tellimuses märgitud tingimustel reisijaveoteenust osutada, saadab Hansabuss ühe tööpäeva jooksul Tellimuse kättesaamisest Tellijale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tellimuse kinnituse. Hiljemalt 1 päev enne reisijaveoteenuse alustamist teatab Hansabuss Tellijale bussi registreerimisnumbri, juhi/juhtide nime(d) ning kontakttelefoni numbri. Poolte vastaval erikokkuleppel on Tellimuse kinnitamine võimalik suuliselt.
1.5. Reisijaveoleping sõlmitakse alates Tellimuse kinnituse kättesaamisest Tellija poolt. P-s 1.2 viidatud aadressile või numbrile e-posti või faksi teel saadetud Tellimuse kinnitus või muu teade loetakse Tellija poolt kättesaaduks hiljemalt saatmisele järgneval tööpäeval.
1.6. Tellija teavitab Hansabussi Tellimuse kinnituse kättesaamisest ja tasub ettemaksuarvel märgitud summa maksetähtajaks (juhul, kui Hansabuss esitab ettemaksuarve).
1.7. Tellijal on õigus esitada Tellimus ka ilma hinnapäringut esitamata. Sel juhul sõlmitakse reisijaveoleping p-des 1.3-1.6 sätestatud korras.

2.  NÕUDED HINNAPÄRINGULE JA TELLIMUSELE

Hinnapäring ja Tellimus esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (üksnes Hansabussi eelneval nõusolekul võib Tellimuse suuliselt esitada). Hinnapäring ja Tellimus peavad sisaldama alljärgnevaid andmeid:

2.1. sõidu alguskuupäev, kellaaeg ja aadress (lähtekoht);
2.2. sõidu lõppkuupäev, kellaaeg ja aadress (sihtkoht);
2.3. sõidumarsruut (iga päeva kohta eraldi koos kellaaegade ja sihtkohtadega);
2.4. reisijate arv;
2.5. bussi liik vastavalt Hansabussi veebilehel www.hansabuss.ee toodud kirjeldustele;
2.6. muud lisateenused (majutus, toitlustus, giid, laevapiletid, teemaksud, jne);
2.7. Tellija andmed (ettevõtte/isiku nimi, registrikood, asukoht/elukoht, telefon ja e-posti aadress ning juriidilise isiku puhul ka kontaktisiku nimi ja tema kontaktandmed);
2.8. reisija soovidega seotud võimalikud eripärad või -vajadused, mis omavad olulist tähtsust reisijaveoteenuse osutamisel (mh info reisija liikumispuude kohta);
2.9. muu info, mida Tellija peab oluliseks.

3. HINNAD

3.1. Hansabussi teenuste hinnad sisaldavad: tasu bussi kasutamise eest, bussijuhi töötasu (mh töötasult tasutavad maksud, nagu näiteks sotsiaalmaks) ja kütusekulu (mh kütuseaktsiis).
3.2. Hinnale lisanduvad mis tahes kulud, mis ei sisaldu p 3.1 kohaselt teenuse hinnas, sealhulgas juhi majutuskulud (mh hommikusöök), praami- ja laevapiletid, teede- ja sillamaksud, parkimistasud, saastetasud jms kulud.
3.3. Hansabussil on õigus kinnitatud Tellimuse hinda suurendada, teavitades sellest Tellijat vähemalt 10 (kümme) kalendripäeva enne teenuse osutamise algust, järgnevate asjaolude ilmnemisel:
3.3.1. osutatava teenusega (mh bussi kasutamisega) otseselt seotud maksude, lõivude, teenustasude ja muude kulude suurenemisel, kui need mõjutavad teenuse hinda;
3.3.2. transpordi- ja kütusehindade suurenemisel;
3.3.3. valuutakursside muutumisel.

4. TELLIMUSE TÜHISTAMINE

4.1. Tellijal on õigus Tellimus tühistada või seda muuta, teatades sellest Hansabussile ette Eesti riigi piiresse jäävate vedude (edaspidi Siseveod) puhul vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva ja rahvusvaheliste vedude (edaspidi Välisveod) korral vähemalt 14 (neliteist) kalendripäeva arvates teenuse osutamise alustamise päevast.
4.2. Juhul, kui Tellija teatab Tellimuse tühistamisest või muutmisest hiljem, kui punktis 4.1 ette nähtud, on Hansabussil õigus nõuda ja Tellijal vastava nõude saamisel kohustus viivitamatult tasuda Hansabussile leppetrahvi alljärgnevas suuruses:

Sisevedude korral:
50% Tellimuse käibemaksuta maksumusest, kui Tellija teatab Tellimuse tühistamisest või muutmisest 6 (kuus) kuni 4 (neli) kalendripäeva enne plaanitud teenuse osutamise alustamise päeva;
100% Tellimuse käibemaksuta maksumusest, kui Tellija teatab Tellimuse tühistamisest või muutmisest 3 (kolm) kuni 1 (üks) kalendripäev enne plaanitud teenuse osutamise alustamise päeva või teenuse osutamise alustamise päeval.

Välisvedude korral:
50% Tellimuse käibemaksuta maksumusest, kui Tellija teatab Tellimuse tühistamisest või muutmisest 13 (kolmteist) kuni 7 (seitse) kalendripäeva enne plaanitud teenuse osutamise alustamise päeva;
100% Tellimuse käibemaksuta maksumusest, kui Tellija teatab Tellimuse tühistamisest või muutmisest 6 (kuus) kuni 1 (üks) kalendripäev enne plaanitud teenuse osutamise alustamise päeva või teenuse osutamise alustamise päeval.
4.3. Kui Tellija soovib Tellimuse tühistada, peab ta sellest Hansabussile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eraldi teatama (hoolimata p-s 5.3 sätestatust).

5. TASUMINE

5.1. Hansabussi teenuste hinnad määratakse igakordselt Poolte kokkuleppel.
5.2. Lisaks p-s 5.1 viidatud teenuse hinnale, tasub Tellija Hansabussile teenuse osutamise käigus tekkinud p-s 3.2 viidatud lisakulude eest pärast teenuse osutamist Hansabussi esitatud arve alusel.
5.3. Hansabussil on õigus nõuda, et Tellija tasuks vastavalt Hansabussi esitatud ettemaksuarvele osutatava teenuse eest ettemaksu. Juhul kui Tellija ei tasu ettemaksuarvel märgitud summat maksetähtajaks, on Hansabussil õigus lugeda Tellija Tellimusest loobunuks ning Tellimust mitte täita. Kui Tellija ei teata vastavalt p-le 4 Tellimuse tühistamisest ning Hansabuss asub hoolimata ettemaksu tasumata jätmisest teenust osutama, on Hansabussil õigus nõuda ja Tellijal vastava nõude saamisel kohustus viivitamatult tasuda leppetrahvi, mille suurus vastab Tellimuse käibemaksuta kogumaksumusele.
5.4. Tellija tasub reisijaveoteenuse (sh lisakulude) eest vastavalt Hansabussi esitatud arvele. Tellija tasub arvel näidatud summa ülekandega arvel märgitud arvelduskontole 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul pärast Hansabussi poolt arve väljasaatmist. Hansabuss saadab arve e-posti või faksi teel p-s 1.2 viidatud aadressile või numbrile, kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud.
5.5. Klienditeenindaja nõusolekul on Tellijal võimalik tasuda osutatud teenuse eest muul viisil kui ülekandega, st tasuda sularahas või krediitkaardiga (Visa, Master, Eurocard) bussis või peale teenuse osutamist.
5.6. Hansabussile võlgnetav rahaline kohustus loetakse täidetuks arvel märgitud summa laekumisel täies ulatuses Hansabussi osundatud arvelduskontole.
5.7. Tähtaegselt tasumata summalt on Hansabussil õigus nõuda viivist 0,2% iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.

6. HANSABUSSI TÄIENDAVAD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Hansabuss kohustub osutama reisijaveoteenust vastavalt poolte kokkulepetele (mh Tellimuse kinnitusele), käesolevatele Müügitingimustele, Kasutamise Tingimustele ja Eesti Vabariigi kehtivatele õigusaktidele, arvestades reisijaveoteenuse osutamise praktikat ja tavasid.
6.2. Juhul, kui Reisija, kellele Hansabuss reisijaveoteenust osutab, ei täida nõuetekohaselt Hansabussi poolt kehtestatud tingimusi, mh Kasutamise Tingimusi, bussi sisekorraeeskirju, ametivõimude ettekirjutusi ja juhised või õigusakte, samuti kui Reisija või tema pagas ei ole mis tahes põhjusel kokkulepitud kohas õigeaegselt vedamiseks valmis, on Hansabussil õigus omal äranägemisel reisijaveolepingu täitmine katkestada, reisijaveoleping üles öelda, alustada reisi ja/või nõuda Tellijalt tekitatud kahju hüvitamist.
6.3. Hansabussil on õigus kasutada teiste vastavate teenuste osutajate teenuseid Tellija Tellimuse täitmiseks, kui Hansabussil ei ole võimalik Tellimust oma vahenditega täita. Sellisel juhul teatab Hansabuss Tellijale teenust osutava isiku nime ja kontaktandmed. Tellija tasub Tellimuse eest Hansabussile nagu siis, kui teenust osutataks Hansabussi sõidukiga.
6.4. Hansabuss kohustub:
6.4.1. tagama eestikeelse teenindamise;
6.4.2. eraldama Tellija kasutusse tehniliselt korras, puhtad ja juhiga/juhtidega varustatud bussi(d) vastavalt reisijaveolepingu tingimustele. Bussijuht/juhid on riietatud ametirõivastusse: viigipüksid, triiksärk, tumedad kingad, lips;
6.4.3. tagama bussi(de) kohaloleku Hansabussi poolt kinnitatud Tellimuses näidatud kohas ja ajal;
6.4.4. teenuse osutamise ajal esineva bussi tehnilise rikke korral tegema temalt mõistlikult eeldatavad jõupingutused rikke kõrvaldamiseks ja reisi jätkamiseks, vajaduse ja võimaluse korral asendama ekspluatatsioonist väljalangenud bussi(d) samaväärse(te)ga;
6.4.5. tagama bussi(de) varustatuse kütusega.

7. TELLIJA TÄIENDAVAD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7.1. Tellija kohustub esitama Hansabussile pikemate kui ühepäevaste sõitude korral detailse reisikava (kellaajad, marsruudid, sihtkohad, peatused) iga päeva kohta eraldi hiljemalt 5 (viis) kalendripäeva enne reisijaveoteenuse osutamise algust. Hilisemal Tellijapoolsel reisikava esitamisel ei taga Hansabuss reiskavast täpset kinnipidamist.
7.2. Tellija kohustub muu hulgas:
7.2.1. korraldama oma kulul Hansabussi bussijuhi majutuse ja hommikusöögi, kui see on teenuse osutamise kestust arvestades vajalik ning pooled ei lepi enne teenuse osutamise algust kokku teisiti;
7.2.2. kaebuste korral teavitama Hansabussi nendest suuliselt enne reisijate lahkumist. Lisaks peab Tellija esitama kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis kaebuse vastavalt Kasutamise Tingimuste p-le 6.9.
7.2.3. andma Hansabussi vastava sooviavalduse korral osutatud teenuse kohta tagasidet.

Hansabussil on õigus muuta eeltoodud Müügitingimusi etteteatamata. Müügitingimused loetakse muudetuks uue teksti avaldamisega Hansabussi veebilehel www.hansabuss.ee.
Reisijaveoteenuse müügitingimused alates 01.04.2020