Bussi kasutamise tingimused

BUSSI KASUTAMISE TINGIMUSED

Käesolevaid bussi kasutamise tingimusi (edaspidi Kasutamise Tingimused) kohaldatakse kõigis bussides, mida AS Hansabuss reisijaveoteenuse osutamiseks kasutab. Kasutamise Tingimused on AS Hansabussi ja reisijaveoteenuse tellija vahel sõlmitava reisijaveolepingu lahutamatuks osaks. Tellija on kohustatud tagama, et reisijad ja vastutav reisija on käesolevate Kasutamise Tingimustega tutvunud ning kohustuvad neid täitma.

1. MÕISTED

1.1. „Hansabuss" on AS Hansabuss, registrikood 10230847, asukohaga Kadaka tee 62 A, 12618 Tallinn.
1.2. „Kinnitatud tellimus" on Hansabussi poolt võetud kohustus osutada Tellijale reisijaveoteenust Hansabussi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnituses näidatud ajal, mahus ja hinnaga.
1.3. „Pool" või „Pooled" on Hansabuss, Reisija ja/või Tellija vastavalt eraldi või ühiselt.
1.4. „Reisija" on füüsiline isik, keda veetakse sõlmitud reisijaveolepingu alusel.
1.5. „Reisijaveo" all mõistetakse Reisija ja pagasi toimetamist bussiga kinnitatud Tellimuses soovitud kohta kokkulepitud ajal ja marsruudil.
1.6. „Reisijaveoleping" on Tellija ja Hansabussi vahel sõlmitav kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis leping reisijaveoteenuse osutamiseks, mille osaks on käesolevad Kasutamise Tingimused.
1.7. „Tellija" on isik, kes sõlmib Reisijaveolepingu ning kelle kohustus on tasuda reisijaveoteenuse eest.
1.8. „Vastutav reisija" on Reisija, kes on Tellija esindajaks Reisijaveo ajal. Kui Vastutav reisija ei esita Hansabussile muusisulist volikirja, piirdub Vastutava reisija õigus esindada Tellijat Reisijaveolepingu täitmise küsimustega. Tellija teatab Vastutava reisija nime ja kontaktandmed Hansabussile enne Reisjaveo algust.
1.9. „Tellimus" on Tellija poolt esitatud ja Hansabussi poolt kehtestatud nõuete kohane soov reisijaveoteenuse tellimiseks Hansabussilt.

2. REISIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Reisija on kohustatud:
2.1.1. järgima bussi käesolevaid Kasutamise Tingimusi;
2.1.2. aitama kaasa Reisijaveolepingu nõuetekohasele täitmisele;
2.1.3. alluma bussijuhi ja Vastutava reisija korraldustele;
2.1.4. arvestama võimalike takistustega Reisijaveo teostamisel ning varuma aega;
2.1.5. enne sõidu alustamist kinnitama turvavöö, juhul kui bussis on turvavööd;
2.1.6. esitama oma pagasi vedamiseks sellisel kujul, et see ei soodustaks kaotsiminekut ega kahjustumist ning et Hansabussil ei tekiks pagasi hoidmisega pagasiruumis kahju. Kui pagasi hulka kuulub ohtlik asi, peab Reisija teavitama Hansabussi selle olemasolust ning ohu üldisest laadist enne Reisijaveo algust;
2.1.7. hüvitama tema enda poolt või tema pagasist tulenevalt Hansabussile, Tellijale, teistele Reisijatele või kolmandatele isikutele tekitatud kahju. Reisija ei või oma kohustuste rikkumise korral tugineda oma pagasi puudusele või omadusele kui vastutusest vabastavale asjaolule;
2.1.8. oma pagasi sisu tollis korrektselt deklareerima, vormistama muud riigipiiriületuseks vajalikud dokumendid ja läbi viima muud ametlikud toimingud.
2.2. Reisijal on keelatud:
2.2.1. väljuda liikuvast bussist;
2.2.2. bussis suitsetada (sh bussi WC-s);
2.2.3. bussijuhti sõidu ajal segada;
2.2.4. sõidu ajal püsti seista, v.a püstiseisu kohtade olemasolul;
2.2.5. bussi ja selle sisustuse (sh peakatted) lõhkumine, muul viisil kahjustamine ning kasutamine selleks mitte ettenähtud otstarbel;
2.2.6. vedada aineid või esemeid, mis võivad tekitada kahju teise Reisija pagasile ja/või tervisele ning mis on kantud ohtlike ja/või keelatud veoste nimekirja;
2.2.7. häirida või ohustada teisi Reisijaid või teistele Reisijatel kahju tekitada;
2.2.8. häirida muul viisil reisi toimumist või ohutust.
2.3. Reisija võib loobuda reisijateveoteenuse kasutamisest. Sellisel juhul kannab Reisija kõik loobumisega seotud kahjud ise (nt tagasipöördumiskulud).
2.4. Reisija peab arvestama asjaoluga, et juhul, kui ta ei jõua bussijuhi poolt teatatud ajaks bussi, on bussijuhil (koos Vastutava reisijaga) õigus otsustada, kas jätkata reisi ja jätta Reisija maha või oodata Reisijat. Kui Reisija jääb bussist maha, kannab Reisija kõik bussist mahajäämisega seotud kahjud ise (nt tagasipöördumiskulud).
2.5. Reisijal ei ole õigust nõuda täiendavate peatuste tegemist või marsruudi muutmist. Enne Reisijaveo alustamist kokkuleppimata peatusi tehakse ainult Vastutava reisija ja bussijuhi nõusolekul.

3. BUSSIJUHI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Bussijuhil on õigus keelduda sõidu alustamisest või jätkamisest, juhul kui:
3.1.1. Reisija ei kinnita turvavööd (eeldusel, et bussis on turvavööd);
3.1.2. Reisija segavab bussijuhti sõitmisel;
3.1.3. Reisija suitsetab bussis;
3.1.4. Reisija lõhub või muul moel kahjustab bussi;
3.1.5. Reisija rikub muul moel käesolevaid Kasutamise Tingimusi.
3.2. Bussijuhil on õigus keelduda Reisija või tema pagasi vedamisest (nii enne Reisijaveo algust kui ka selle kestel) juhul, kui Reisija ja/või tema pagasi vedamisega kaasneks oht Reisijaveolepingu nõuetekohasele täitmisele või Reisija ja/või tema pagasi vedamine seaks ohtu kaasreisijad või kolmandad isikud (kaasliiklejad) või muutuks suurema ohuallika (bussi) valdamine tavapärasest ohtlikumaks muul viisil.
3.3. Kui Reisija rikub käesolevaid Kasutamise Tingimusi või juhul, kui Reisijal tekib riigi ametivõimudega arusaamatusi kehtetute viisade, reisidokumentide, reisikindlustuste, ebaseadusliku kauba vms tõttu, on bussijuhil õigus jätta Reisija vastavale riigipiirile või lähimasse asustatud kohta või toimida vastavalt ametivõimude seadusjärgsele nõudmisele. Sõidupileti raha või tellimuse maksumust sellisel juhul ei tagastata.
3.4. Eeltoodud p-des 3.2 ja 3.3 nimetatud juhtudel kannab Reisija kõik bussist mahajäämisega seotud kahjud ise (nt tagasipöördumiskulud).
3.5. Kui õigeaegne (lepingujärgne) sihtkohta jõudmine on ohustatud, on Bussijuhil õigus otsustada kiireima ja lühima marsruudi kasuks ning mitte pidada kinni enne Reisijaveo algust kokkulepitud marsruudist.

4. VASTUTAVA REISIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Vastutav reisija kohustub tagama, et Reisijad oleks Reisijaveolepingus märgitud kohas ja ajal (sh et peatuste tegemisel tuleksid Reisijad bussijuhi poolt teatatud ajaks bussi tagasi).
4.2. Vastutaval reisijal on õigus muuta reisi marsruuti arvestades, et tehtavad muudatused võivad põhjustada:
4.2.1. Reisijaveolepingus kokkulepitud kogu kilometraaži pikenemist;
4.2.2. Reisijaveolepingus kokkulepitud kogu ajalise mahu suurenemist;
4.2.3. veotähtaja ületamist ehk sihtkohta hilinemist;
4.2.4. Reisijaveolepingus kokkulepitud Reisijaveo maksumuse suurenemist.
4.3. Vastutaval isikul on Reisijaveo ajal õigus võtta Tellija nimel vastu otsuseid, võtta Tellijale kohustusi, anda Reisijatele täitmiseks kohustuslikke korraldusi, abistada bussijuhti Reisijate korrale kutsumises, koostada Reisijate rikkumiste kohta dokumente, muuta Reisijaveolepingut osas, mis puudutab Reisijaveolepingu mahu muutumist (sh veoaega, sihtpunkti, marsruuti, kilometraaþi). Kui Reisijaveolepingu maht suureneb (nt pikeneb veoaeg või kilometraaþ), on Hansabussil õigus suurendada ühepoolselt Reisijaveo maksumust, arvestades parameetreid, mis muutusid (eelkõige veoaeg ja/või kilometraaž), ning Tellija on kohustatud suurendatud summa tasuma.
4.4. Eelpool nimetamata Reisijaveolepingu tingimuste muutmiseks puudub Vastutaval reisijal õigus ning selliseks Lepingu muutmiseks on vaja Tellija ja Hansabussi kokkulepet.
4.5. Vastutav reisija on kohustatud bussijuhti viimase vastava soovi korral igati abistama.
4.6. Reisijaveo käigus Vastutava reisija ja bussijuhi poolt Reisijatele antavate korralduste vastuolu puhul peab Reisija täitma bussijuhi korralduse.

5. BUSSI KASUTAMISE AJALISED PIIRANGUD

5.1. Reisija(te)l on õigus kasutada bussi ööpäevas 1 juhiga kuni 10h, mis sisaldab sõiduaega kuni 9h. Kahe juhiga on õigus kasutada bussi ööpäevas kuni 20h, mis sisaldab sõiduaega kuni 18h;
5.2. Bussi kasutamisel tuleb juhinduda/arvestada bussijuhile kehtestatud vaheaegadest ning puhkeajast, mis tulenevad Euroopa Liidu direktiivist 561/2006:
5.2.1. Pärast nelja ja poole tunnist sõiduperioodi peab juht tegema vähemalt 45 minutilise katkematu vaheaja, kui ta ei alusta puhkeperioodi. Nimetatud vaheaja asemel võib olla vähemalt 15 minuti pikkune vaheaeg, millele järgneb vähemalt 30 minuti pikkune vaheaeg, mõlemad on sobitatud sõiduaja suhtes nii, et need toimuksid nelja ja poole tunnise sõiduperioodi jooksul.
5.2.2. Bussijuhi ööpäevane katkematu puhkeperiood peab olema vähemalt 11 tunnine. Seda regulaarset ööpäevast puhkeperioodi võib aga jaotada ka kahte ossa, kusjuures esimene osa peab hõlmama vähemalt kolmetunnist katkematut ajavahemikku ja teine osa vähemalt üheksatunnist katkematut ajavahemikku
5.3. Sõidu kestvust arvutatakse 0,5 tunnilise täpsusega. Aeg alla 0,5 tunni arvestatakse nagu 0,5 tundi ja üle 0,5 tunni nagu 1 tund.

6. VASTUTUS

6.1. Kui õigusaktide sätetega, millest Poolte kokkuleppega ei ole võimalik kõrvale kalduda, ei ole sätestatud teisiti, hüvitab Hansabuss üksnes Hansabussi raske hooletuse või tahtluse tagajärjel Tellijale või Reisijale tekitatud kahju ulatuses, milles kahju kannatanud isik on kahju tekkimist tõendanud. Hansabuss ei vastuta kahju eest, mis tekkis või võib tekkida Tellijal või Reisijal seoses sellega, et buss ei jõudnud õigeaegselt sihtkohta. Hansabuss ei vastuta Tellijale või Reisijale kuuluvate esemete kahjustumise või kadumise eest, eelkõige käsipagasi kahjustumise või kadumise eest.
6.2. Hansabuss ei vastuta sõidupiletil märgitud marsruudi, kellaaegade ja/või reisil pakutavate lisateenuste muutumise eest juhul, kui see on tingitud Reisija, Tellija või kolmanda isiku tegevusest.
6.3. Hansabuss ei hüvita Reisijale või Tellijale reisi maksumust ega muud kahju, kui reis jääb toimumata, katkeb või hilineb Reisija või Tellija poolt ebaõigesti esitatud reisi andmete (nt vale marsruut, kuupäev, kellaaeg vms) või puuduvate dokumentide (nt kindlustus, viisa, muu reisidokument vms) tõttu.
6.4. Hansabuss ei vastuta muu hulgas:
6.4.1. kui Reisija tekitab kahju teisele Reisijale, Tellijale või kolmandale isikule;
6.4.2. kui Vastutava reisija korralduse tõttu või Reisija tegevuse tõttu takerdub reisijavedu (nt viibib, et oodata hilinenud Reisijat vms);
6.4.3. kui Reisijale, Tellijale või kolmandale isikule tekib kahju seoses Vastutava reisija tegevusega, mh tema antud juhisega bussijuhile;
6.4.4. õigusaktides sätestatud juhtudel.
6.5. Puuduseks reisijaveoteenuse osutamisel ei loeta väheolulisi muutusi teenuse kui terviku seisukohalt, mida Reisijaveo ajakava ja teenuse iseloomu arvestades oleks Reisija või Tellija võinud eeldada.
6.6. Tellija kohustub hüvitama Hansabussile tekitatud kahju (mh kulud, mis kaasnevad bussi taastamise ja/või koristamisega). Muu hulgas on Hansabussil õigus nõuda kahju hüvitamist, kui Hansabussi buss ei saa Reisija tõttu (mh pärast Reisijaveo algust pikenenud reis või osa sellest, määrdunud või mul viisil kahjustatud buss) alustada õigeaegselt järgmise kliendi tellimuse täitmist.
6.7. Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida võlgnik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Hansabussi kohustuste täitmisel loetakse sellisteks asjaoludeks on muu hulgas üleujutus, torm, maavärin vm. loodusõnnetus, tulekahju, streik või tööseisak, sõda või sõjalised operatsioonid, samuti elektri- või telekommunikatsiooni ühenduse katkestus, millest ei ole ette teatatud, takistused riigipiiri ületamisel, liiklusseisakud, liiklusvahendi tehnilised rikked ja muud sarnased asjaolud.
6.8. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teisele Poolele teatama.
6.9. Reisija peab bussijuhti talle tekkinud kahjust teatama bussist lahkumisel. Lisaks peavad Reisija ja Tellija võimaliku pretensiooni Hansabussi vastu esitama 10 (kümne) päeva jooksul arvates nõude aluseks olevast asjaolust teadasaamisest. Kui Tellija või Reisija ei ole eelkirjeldatud korda (mh tähtaega) järginud, kaotab ta õiguse esitada antud asjaolule tuginedes hiljem Hansabussi vastu nõudeid.
6.10. Reisijaveoteenusele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kõik teenuse osutamisega seotud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

7. TEATED
7.1. Poolte vahelised teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui teade on saadetud e-posti või faksi teel, loetakse see kättesaaduks saatmisele järgneval tööpäeval.
7.2. Pool teavitab teist Poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma kontaktandmete muutumisest vähemalt 5 (viis) kalendripäeva enne vastava muutuse toimumist.

Hansabussil on õigus muuta eeltoodud Kasutamise Tingimusi etteteatamata. Kasutamise Tingimused loetakse muudetuks uue teksti avaldamisega Hansabussi veebilehel www.hansabuss.ee.
Bussi kasutamise tingimused alates 01.02.2013